Dette er Shelter

Shelter er en ny måte å tenke integrering på. Vi tror at den har kommet for å bli. Shelter er vanlige boenheter og en storfamilie på samme tid. Vi bor alle i egne leiligheter og kan lukke døra hjemme når vi ønsker det. Men vi deltar også i felleskapet utenfor leilighetene våre. Om sommeren møtes vi til kaffe eller grilling i bakgården. Her leker barna trygt inne på Shelters område og møter mange shelternaboer som ser og har tid til dem. Om vinteren treffes vi i fellesstuene eller i allrommet. Vi har også treningsrom og verksted for oss som bor her.

Shelter bo- og integreringssenter ligger midt i Kristiansand sentrum. Det eies av en ideell stiftelse. Her bor nordmenn og flyktninger side om side på tross av ulik kultur, og ulik religiøs bakgrunn. Vi har 7 leiligheter av forskjellig størrelse og i tillegg fellesarealer ute og inne.

Målgruppen er flyktninger bosatt i Kristiansand kommune. Vi samarbeider nært med kommunen men også med andre instanser. Behovene vil variere, og Shelter kan skreddersy tilbud til den enkelte der det er behov for dette. Shelter skal være en startpakke, og kontraktstiden er to år. I enkelte tilfeller kan denne utvides.

Det er både familier og enslige som bor i Shelter. På det meste har 19 personer bodd i Shelter samtidig, og totalt 45 mennesker har bodd her (pr. 1.1.2022) siden oppstarten i 2016.

Husene i Tordenskjolds gate hadde tilhørt Filadelfia i en årrekke, og menigheten har drevet Filadelfia Omsorgssenter der. I oktober 2016 ble virksomheten flyttet, og lokalene skulle selges for å finansiere ettervernsleiligheter i Q42. Kjosavikfamilien tok da initiativet til å starte et senter for flyktninger.

I oktober 2016 flyttet første beboer inn. Da hadde familien bodd i Tordenskjolds gate i et drøyt år for å forberede oppstarten. Alle leilighetene og fellesrommene ble renovert eller pusset opp før innflytting.

I 2022 ble stiftelsen Shelter opprettet og 1. oktober samme år tok de over driften av bosenteret og hele integreringsarbeidet. Vi vil fortsatt hjelpe mennesker til en aktiv deltakelse i det norske samfunnet.

Se video om Shelter fra 2017 her:

Hvem er vi?

Vi som bor på Shelter er like forskjellige som folk flest. Dermed er det grunnleggende å respektere hverandre og ha toleranse overfor ulike måter å se ting på. Verdiene til Shelter er trygghet og tilhørighet, inkludering og deltakelse. Dette legger grunnlaget for arbeidet vårt.

For at bo- og integreringssenteret skal fungere, har vi noen nordmenn som bor her på mer permanent basis:

  • Jan Kjosavik er leder av Shelter og har bodd i Shelter siden 2015. Han er utdannet allmennlærer og har jobbet som lærer i barneskole, med psykisk utviklingshemmede, som fosterforelder, med barn og ungdom i menighet og som pastor. Hans frivillige engasjement for innvandrere har preget fritiden de siste 20 årene.
  • Monica Kjosavik arbeider som miljøterapeut i Shelter og har bodd her siden 2015. Hun er barnehagelærer med mange års fartstid i barnehage, både som avdelingsleder og styrer. Hun har også vært fosterforelder og har vært engasjert i frivillig arbeid med innvandrere i mange år.
    Adele (f. 1999) og Albertine (f. 2002) er barna til Monica og Jan.

Integrering

Mange vil kunne ha glede og nytte av denne typen felleskap i startfasen her i Norge. I et nytt land er kontakt med majoritetsbefolkningen viktig. I begynnelsen trenger man både språk, kultur, nettverk og kunnskap om stedet man har kommet til. Man trenger noen å spørre og kontakter inn i samfunnet.  Det å flykte fra hjemlandet gjør at man mister mye. Å bli sett med de ressursene man har, er avgjørende.

Fellesskap

Torsdag er møtepunktet vårt.  Da møtes nåværende og tidligere beboere, og også frivillige som er tilknyttet Shelter. Vi møtes også til uformelle samlinger utover dette.. Det er fint å være en del av et større felleskap der tilbudet om samvær er til stede. Jevnlig har vi kurs eller arrangementer der vi skaper møteplasser for nordmenn og innvandrere.

Frivillighet

Noe av rikdommen i Shelter er alle de frivillige medarbeiderne. Noen stiller på dugnad, noen hjelper til praktisk, noen kommer på arrangementer. Alle bidrar de til å bygge dette arbeidet.  Vi kobler også beboere med frivillige sheltervenner. På denne måten er det mindre sårbart når perioden på Shelter er over. Vi er behjelpelige praktisk i overgangen til ny bosituasjon.

Arbeidserfaring

Vi tilrettelegger og driver arbeidstrening etter avtale. Ta kontakt på post@shelter.no for mer informasjon.

I tillegg til bo- og integreringssenteret, har Shelter også rengjøringsfirma, Vaskehjelpen, som trener og ansetter innvandrere slik at de kan få arbeidserfaring i Norge. Flere av beboerne på Shelter har hatt en deltidsjobb her.  

Foreløpig vet vi ikke om flere i Norge som gjør det samme som oss. Samtidig ser vi at dette fyller et behov, og vi drømmer om at mange kommuner i Norge skal ha et «Shelter».  Kanskje kan dette også være aktuelt for andre målgrupper?